Õppe- ja kasvatustöö

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on:

 

1. lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaiaga koostöös;

2. laste tervise edendamine;

3. lastele ümbritseva looduse tutvustamine;

4. lapse kehalise, vaimse, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine läbi õppetegevuste, igapäevaste toimetuste ning mängu..

Põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise üldpõhimõtted on:

1. lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

2. lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

3. õuesõppe läbiviimine;

4. koduloolisuse rakendamine;

5. lapse loovuse toetamine;

6. mängu kaudu õppimine;

7. lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;

8. lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

9. humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

10. erinevate tegevusvaldkondade integreerimine;
11. kodu ja lasteasutuse koostöö;
12. eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.